Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (3)

 1. 1.
  Zeitschriftenartikel
  Fleming-Canepa, X.; Aldridge Jr., J. R.; Canniff, L.; Kobewka, M.; Jax, E.; Webster, R. G.; Magor, K. E.: Duck innate immune responses to high and low pathogenicity H5 avian influenza viruses. Veterinary Microbiology 228, S. 101 - 111 (2019)
 2. 2.
  Zeitschriftenartikel
  Jax, E.; Wink, M.; Kraus, R. H. S.: Avian transcriptomics: Opportunities and challenges. Journal of Ornithology 159 (3), S. 599 - 629 (2018)
 3. 3.
  Zeitschriftenartikel
  Jax, E.; Marín, S.; Rodríguez-Ferraro, A.; Isasi-Catalá, E.: Habitat use and relative abundance of the Spotted Paca Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) (Rodentia: Cuniculidae) and the Red-rumped Agouti Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758) (Rodentia: Dasyproctidae) in Guatopo National Park, Venezuela. Journal of Threatened Taxa 7, S. 6739 - 6749 (2015)
Zur Redakteursansicht